Vervuiling Berkendonk

In opdracht van de provincie zijn door het Waterschap Aa en Maas monsters genomen van zwemwater, oppervlaktewater en afvalwater. Tijdens dit onderzoek in mei jl. is in de recreatieplas Berkendonk de stof PFOA gevonden. Deze stof, aangemerkt als een Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS), wordt alom beschouwd als de voorloper van GenX. Na het aantreffen heeft onderzoek en analyse plaatsgevonden. De gemeten waarden zijn sinds de eerste ontdekking overwegend stabiel, maar bevinden zich wel boven de landelijk opgestelde advieswaarden.

Concreet betekent dit dat zwemmen in Berkendonk blijft toegestaan. Incidentele blootstelling brengt namelijk geen directe risico’s voor de volksgezondheid met zich mee. Het RIVM bevestigt dit en geeft ook aan dat het milieu in en rondom Berkendonk vooralsnog geen gevaar loopt. Wel waarschuwt het RIVM voor een langdurig hoge blootstelling aan PFOA, omdat dit mogelijk wel gezondheidsrisico’s kan opleveren. Vanwege dat gegeven heeft de situatie absoluut onze aandacht en het waterschap blijft de komende tijd met hoge frequentie metingen doen. Mochten er significante veranderingen optreden in de gemeten waarden, dan zullen wij deze zo snel mogelijk actief communiceren. Hiervoor maken we gebruik van verschillende kanalen, waaronder de speciaal voor dit onderwerp opgestelde website www.helmond.nl/genx. Op deze website staan onder meer de veel gestelde vragen en antwoorden rond dit thema. Ook hebben wij de wijkraad in Brouwhuis over de gemeten resultaten geïnformeerd.

Please follow and like us: