Onderzoek naar veiligheidsrisico’s

In het in mei jongstleden gepresenteerde coalitieakkoord staat dat de gemeente Helmond een actieve lobby tegen vervoer van giftige stoffen – o.a. via buisleidingen – gaat voeren. Het college wil dat het Rijk het voorgenomen besluit tot vaststelling van het tracé door Helmond heroverweegt en niet als aanvullende route opneemt in de Structuurvisie Buisleidingen.

Onderzoek
Om de lobby kracht bij te kunnen zetten, gaat het college een verkennend onderzoek uitvoeren naar de kosten en veiligheidsrisico’s van het voorgenomen tracé door Helmond. In dat onderzoek wordt het tracé door Helmond vergeleken met een tracé wat niet door Brandevoort en Stiphout loopt. Dit onderzoek kan later betrokken worden bij het opstellen van een gemeentelijke zienswijze.

Communicatie
Er is structureel overleg met andere gemeenten aan de route, Omgevingsdiensten (Brabant en Limburg), Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Op die manier houden we een vinger aan de pols om inwoners tijdig te informeren over de mogelijkheden tot beïnvloeding en om zelf invloed uit te oefenen op de beslissing door het Rijk. De inwoners van Brandevoort en Stiphout, die aan het indicatieve tracé wonen, zullen via een brief op de hoogte worden gesteld over de procedure. Tevens zullen wijkbewoners hierover, via de gemeentelijke website en het wijkblad, op de hoogte worden gesteld. Deze brief zal eveneens aan u ter kennisgeving worden toegezonden.

Er liggen diverse ondergrondse aardgasleidingen van gastransportbedrijf Gasunie. Deze staan vermeld op de website van de Risicokaart Nederland. Deze is te vinden via: https://nederland.risicokaart.nl.
Er wordt altijd een veilige afstand aangehouden tussen kwetsbare objecten, waaronder woningen, en ondergrondse buisleidingen. De kleinste afstand bedraagt minimaal vier of vijf meter aan weerszijden van het hart van een buisleiding (vier meter indien de leidingdruk minder is dan 4000 kPa, vijf meter wanneer de leidingdruk 4000 kPa of meer is). Dit wordt de belemmeringenstrook genoemd. De ligging van ondergrondse buisleidingen, inclusief belemmeringenstrook, zijn vastgelegd in bestemmingplannen.
Dit is vastgelegd in het Besluit en de Regeling externe veiligheid buisleidingen. In Helmond wordt hier overal aan voldaan.

 

Please follow and like us:
error