Maatregelen afsteken vuurwerk rond Oud en Nieuw

Het college van B&W heeft besloten de volgende maatregelen te nemen om overlast van consumentenvuurwerk aan te pakken:

  1. In samenwerking met politie en de stadswacht wordt het toezicht op het afsteken van vuurwerk, buiten de toegestane afsteektijden en op illegaal (knal)vuurwerk, verscherpt.
  2. Er wordt een app ontwikkeld waarin bewoners kunnen aangeven op welke locatie zij vuurwerk buiten de afsteektijden horen zodat de hotspots duidelijk in beeld komen.
  3. Er vindt door de gemeente communicatie plaats over de gevaren van illegaal vuurwerk en over de regels rondom afsteektijden en toegestaan consumentenvuurwerk.
  4. De gemeente wil dit jaar bij wijze van proef twee vuurwerkvrije zones aanwijzen. Voor de jaarwisseling 2018/2019 is de omgeving van het Elkerliek ziekenhuis en de omgeving van dierenpark De Warande daarvoor aangewezen. De aanwijzing als vuurwerkvrije zone geldt voor 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur en buiten deze tijden is er sowieso een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Het college heeft deze gebieden gekozen om de overlast voor patiënten van het Elkerliek ziekenhuis en de dieren in de Warande zoveel mogelijk te beperken. In deze zone mag geen vuurwerk worden afgestoken tijdens de jaarwisseling. Handhaving vindt onder meer plaats door middel van cameratoezicht.

Begin 2019 worden de genomen maatregelen, waaronder de vuurwerkvrije zones en de (aanloop naar) jaarwisseling geëvalueerd. Een herhalingsenquête voor nieuwjaarsnacht 2019-2020 maakt daar mogelijk onderdeel van uit. Dan beziet de gemeente opnieuw de samenhang tussen een algeheel vuurwerkverbod, het al dan niet instellen van (meer of minder) vuurwerkvrije zones en de wenselijkheid van het organiseren van een centrale vuurwerkshow.

Dit naar aanleiding van een onderzoek onder ruim 3300 inwoners. De belangrijkste conclusies van het onderzoek waren:

  • 28% is enigszins en 32% is ernstig gehinderd door het afsteken van vuurwerk. De hinder wordt met name ervaren vóór aanvang van de wettelijke afsteektijden (oud op nieuw van 18.00 tot 02.00 uur). Harde knallen van (illegaal) vuurwerk veroorzaken de meeste hinder, gevolgd door vuurwerkrestanten op straat.
  • 44% van de inwoners vindt dat het zelf afsteken van vuurwerk in heel Helmond verboden zou moeten worden.
  • 55% van de inwoners vindt dat de gemeente geen centrale vuurwerkshow moet organiseren.
  • 57% de inwoners wil dat de gemeente vuurwerkvrije zones aanwijst. Zorgplekken en plekken waar dieren verblijven worden daarbij aangewezen als mogelijke vuurwerkvrije zones.
  • Als het gaat om maatregelen die de gemeente kan nemen willen inwoners vooral een beter toezicht en betere controle en handhaving van de huidige regels.
Please follow and like us: