Terughalen Helmondse collectie uit RHCe

Burgemeester en wethouders van Helmond hechten waarde aan cultuurhistorisch besef. Om die reden willen ze onderzoeken of en in hoeverre de Helmondse collectie uit het RHCe terug kan worden gehaald naar Helmond. Uiteraard in goed overleg met de partners en met het cultuurhistorisch veld. Hiervoor worden de komende periode verschillende scenario´s uitgewerkt

De dienst Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) is onderdeel van het openbaar lichaam Metropoolregio Eindhoven en voert namens de deelnemende gemeenten verschillende taken uit op het gebied van archieven, erfgoed en cultuurhistorie.

Korte termijn
Aanpak voor de korte termijn (tot ultimo 2018) is dat het RHCe diverse (bedrijfsmatige) maatregelen doorvoert. Deze moeten in ieder geval waarborgen dat het RHCe zijn wettelijke taken zo adequaat mogelijk kan vervullen en leiden tot een versterking van de aansturing door het bestuur, een verbeterde aansluiting op de wensen van de gemeenten, grotere effectiviteit en efficiency en een fermere kostenbeheersing. Het tweede beoogd resultaat is dat de kans op exploitatietekorten sterk verminderd wordt. Dit onverlet de mogelijke noodzaak van extra investeringsmiddelen op grond van nadere bestuurlijke besluitvorming. Een derde resultaat moet zijn dat de taken van het RHCe voortaan beter zijn toegesneden op wat gemeenten van het RHCe verwachten. De periode vanaf mei tot einde 2018 wordt gebruikt om na te gaan of het RHCe een ‘doorstart’ kan maken, dan wel of andere scenario’s in beeld moeten komen. Eind 2018 zal, op grond van de oordelen (aan de hand van vragenlijsten) van de in het RHCe deelnemende gemeenten, door de bestuurscommissie vastgesteld worden of het RHCe de nu ingezette ‘doorstart’ voldoende heeft ingezet en in 2019 kan voltooien. Dat hangt onder meer af van kwaliteit, capaciteit en beschikbare middelen, in relatie tot de te verrichten taken.

Middellange termijn
Voor de middellange termijn, na 1 januari 2019, betekent het voorafgaande dat indien de bestuurscommissie vaststelt dat de nu ingezette ‘doorstart’ succesvol is, onderzoek volgt naar de nadere positionering van het RHCe als archiefinstelling, separaat van de Metropoolregio Eindhoven. Indien de bestuurscommissie echter vaststelt dat een ‘doorstart’ van de organisatie onvoldoende mogelijkheden biedt om het vertrouwen van de gemeenten in het RHCe te herstellen, zullen andere toekomstscenario’s aan de orde zijn. Dit leidt dan tot verdere bestuurlijke keuzes voor onderbrenging elders van taken die tot dan toe nog bij het RHCe zijn belegd.

Concrete acties RHCe (korte termijn)

  • Het RHCe geeft voorrang aan het herstellen van de relatie tussen de gemeenten en het RHCe. Dit gaat het RHCe doen door intensief in contact te treden met de desbetreffende functionarissen in de gemeentelijke organisaties.
  • De noodzaak voor een grotere gerichtheid op de gemeenten ter uitvoering van wettelijke taken vraagt ook dat meer capaciteit voor gemeenten wordt ingezet. Dit dient binnen de bestaande capaciteit te worden opgevangen.
  • Het zogeheten gebruikersoverleg van het RHCe (met heemkundekringen, historische verenigingen, musea en onderzoekers) wordt gerevitaliseerd. Ongeveer 60 partijen zijn uitgenodigd om een bijeenkomst bij te wonen (12 juni a.s.), waarin deze worden geïnformeerd over de stand van zaken.