Nieuwe vergaderstructuur gemeenteraad

De nieuwe gemeenteraad start met een nieuwe vergaderstructuur. Hierdoor is de raad vanaf de start betrokken bij het ontwikkelen van nieuw beleid. Inwoners zien duidelijker op welke momenten zij het beste mee kunnen doen met de raad en invloed uit kunnen oefenen op de totstandkoming van een raadsbesluit.

Een belangrijke taak van de gemeenteraad is het vertegenwoordigen van de inwoners door de hoofdlijnen te bepalen van het gemeentelijk beleid. De raad houdt ook toezicht op het dagelijks werk van het college van burgemeester en wethouders. Met de nieuwe vergaderstructuur kan de raad efficiënter werken, beter sturen en heeft meer mogelijkheden inwoners te betrekken in een vroeg stadium.

 Nieuwe vergaderstructuur

Voortaan zijn iedere maand op dinsdagavond de volgende vergaderingen:

  • Week 1: presidium en podiumbijeenkomst
  • Week 2: opiniecommissie Inwoners en opiniecommissie Omgeving
  • Week 3: adviescommissie Inwoners en adviescommissie Omgeving
  • Week 4: gemeenteraadsvergadering

De agenda’s staan op www.helmond.raadsinformatie.nl en in weekbladen Traverse en De Loop.

 Waarover vergadert de gemeenteraad?

Podiumbijeenkomst

Tijdens de podiumbijeenkomsten haalt de raad informatie op. Op allerlei manieren en via verschillende kanalen. Zoals informatie vragen bij inwoners of professionals, of juist ervaringen uitwisselen. Zo wil de raad beleid ontwikkelen met draagvlak uit de omgeving.

Commissievergaderingen

Er zijn twee soorten commissievergaderingen. De vergaderingen van de opiniecommissie zijn bedoeld om in een vroeg stadium om meningen te vragen. Hierin bespreekt men welk beleid de raad wil gaan maken, welke scenario’s er mogelijk zijn en welke partijen zijn betrokken.

In de adviescommissies bespreken raads- en commissieleden onderwerpen inhoudelijk en geven tot slot een advies. De adviescommissie geeft aan of een onderwerp naar de raadsvergadering gaat als hamerstuk (hierover wordt dan niet meer gediscussieerd) of als bespreekstuk.

Raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering neemt de raad een besluit over deze onderwerpen. Over de meeste onderwerpen wordt dan inhoudelijk niet veel meer gezegd, er wordt alleen nog gestemd. U kunt live meekijken op www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek portaal op uw tablet kunt u gemakkelijk de vergadering volgen. U kunt de vergadering ook op een later moment terugkijken.

Invloed uitoefenen op raadsbesluit

Inwoners kunnen op verschillende momenten en manieren betrokken zijn bij de totstandkoming van een raadsbesluit. Wilt u weten hoe? U leest het op www.helmond.nl/spreekrecht.